Przejdź do treści

Góralska droga krzyżowaModlitwa wstępna.

Panie Jezu, kce iś za Tobom, kce Cie naśladowaj w moim ziymskim bytowaniu.Tyś  wiarom, nadziejom i miłościom tego świata. Kto Cie naśladuje staje sie Twoim świadkiym. Pytom, byś  przy łozmyślaniu nad  Twojom mynkom,  udzielił mi łaski do lepsego zrozumiynio Twojij niełogarniyntej miłości.

Stacja I

Jezus na śmierć skazany

Jezu Tyś skozany przez zaślepiony lud,

Mogłeś sie uwolnij, zaś ucynij cud.

Mogłeś im pokozaj siłe Wszechmocnego,

Nale planym Boga było co innego.

Cy nie zdarzyło  ci sie ze zostołeś łosondzony źle? Ktosik  ci zadoł bol do głymbi, zrobił rane w sercu.

Cy kciołeś mu przebocyj?….Ooo  jakie to trudne….Jak ciynzko jes wyzbyś sie złości i zemsty za to, co fołsywie nom przypisano. Nale nie myślis ło tym wtedy, kie som źle kogosik łosondzis. Nawet nie wiys kiedy, w twoik myślak układo sie wyrok. A Jezus przebocył. Przebocył tym co Go skozali, ponizali i ukrzyzowali. Przebocył, nale nie łocynioł. Proś Boga, coby wloł w twoje serce  miłosierdzie i zawołoj w nim:

– W Imie Jezusa Chrystusa kce przebocyj wsytkim ktorzy mie skrzywdzili.

Stacja II

Jezus bierze krzyż na Swe ramiona

Na Golgote długo droga a krzyz ciynzki łod win ludzi,

I katujom go żołnierze, kto nienawiść ik łostudzi?

Ino Jezus go uniesie, bo Mo w sobie siłe  Boga.

Zbawicielym jes wybranym i to jes jedyno droga.

Bywo nieroz ze momy na  Boga złoś, za niepowodzynio, za chłoroby ktore nos myncom, cy śmierć kogo bliskigo. Nie godzymy sie z tym co nos spotyko, buntujymy sie.   -To nie tak miało byś, cymu mie nie wysłuchołeś Panie? A Jezus powiedzioł.,,Kto chce być moim świadkiem, niech weźmie krzyż swój na ramiona i niech Mnie naśladuje”. Kozdy dostaje łod Boga taki ziymski  krzyz jaki do rade udźwignąć nale musi go przyjąć. No właśnie…- przyjąć. Nie prosić Boga ło to co  wygodne,  nale  co jes Jego wolom. I tu jes ciynzko. Bez pomocy Jezusa krzyz jes nie do udźwigniyńcio. Proś Boga, coby kozdego dnia na nowo dawoł ci siłe do niesiynio twoigo ziymskigo krzyza.

Stacja III

Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

Łosłabiony, wyciyńcony idzie Jezus na śmierć swojom.

I upado z drzewym krzyza, Jego rany sie nie gojom.

Dalij go na siłe bijom popychajom, upodlajom.

Na ramiona umyncone ciynzki krzyz na nowo dajom.

Piyrsy upadek pod drzewym krzyza. Upadek z ktorego zodyn cłowiyk nie byłby w stanie sie podniyś i iś dalij. Upadek pod grzychami całego świata. Ino Jezus mioł  siłe go udźwignąć, na to narodził coby zyci za nos łoddaj. My upadomy  codziyj  i nimomy  siły i łodwagi coby wstać i iś dalij. Nale kie momy w sercu Jezusa, kozdy upadek i kozde niepowodzyni  jes do udźwigniyncio. To Jezus daje nadzieje i łodwage. Daje wsytko co trzeja by sie podniyś, a upadek jes dlo nos umocniyniym. Proś Jezusa by zagościł w Twoim sercu na zawse i był siłom do powstawanio z potkniynć i upadkow.

Stacja IV

Jezus spotyka swoją Matkę

Matka kocho jak nik inny, w bolu  serca, skrycie.

Swymu dziecku by łoddała nawet własne zyci.

Matko naso ukochano  cyste serce Twoje,

Ukochałaś  wsytkik ludzi jako  dzieci swoje.

Pomyś… cy w zyciu codziynnym mos kwile casu dlo swojij mamy?

Dlo swoik bliskik? Matka ktoro dała ci zyci, zasługuje na szacunek, na wdziyncnoś.

Matka ktoro cie wychłowała zasługuje na miłe słowo, na pomoc ktorej nieroz potrzebuje.

Ta Matka, Matka Jezusa musiała przyjąć z wielgim bolym serca wole Boga. Musiała patrzyj na cierpiynie  a potym śmierć Syna. Proś Pana w swoim sercu cobyś umioł godzij sie w pokorze z tym co cie spotyko kozdego dnia.

Stacja V

Szymon z Cyreny pomaga w niesieniu krzyża Jezusowi.

Kiedy lud zaś uwidzioł ze Jezus ustaje, nie doniesie krzyza, bicie nic nie daje.

Przymusili  Szymona  ktory wracoł z pola – tako była dlo niego przypisano rola.

Coby Jezusowi ulzyj w tym cierpiyniu , pomoz ludzkom siłom, przetrwaj w utropiyniu.

Teroz duzo ludzi myśli ino ło sobie. Myślom co bydom miej dlo siebie z tego,  ze pomogom, ze sie podzielom. Szymon nimioł wyboru. Nie było kiedy myślej nad korzyściom. Przypadkowo łostoł przymusony do pomocy w niesiyniu krzyza. Świat jes nieroz łobojyntny na cierpiynie innyk. Kozdy jes zajynty sobom. Szymon był wybrany tak jak  kozdy z nos, by cynij dobro. Naśladuj ludzi dobrej woli. Zacnij zmiyniaj świat,  poczynając łod zmiany samego siebie. Proś Ducha Świyntego coby przywrocił ci wzrok, byś uwidzioł wsytkik ludzi w potrzebie.

Stacja VI

Święta Weronika ociera twarz Jezusa

Jezu drogi, umyncony zakrawiony cały,

ktory dźwigos drzewo krzyza za lud ukochany.

Zezwol twarz swom śwyntom łotrzyć ktoro we krwi tonie,

zezwol by Cie mogły dotknyć moje grzyśne dłonie.

Kto mo takom łodwage jak Weronika. Tłumy ludzi ciekawyk, przepychającyk sie miyndzy sobom, nale nik nie pomoze, ino patrzom z ciekawościom. ,,Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”- mówi Jezus. To codziynne  zyci. Jego słowa som ponad casym, som do siela aktualne. Ile razy nom brakuje łodwagi, zamykomy sie na potrzeby  innyk, łodwracomy  głowe w drugom strone. Proś Boga ło łodwage zmiynianio tego, co złe , niesiynio miłosierdzia jak Weronika w Imie Jezusa Chrystusa.

Stacja VII

Jezus upada po raz drugi pod ciężarem krzyża

I pomogo Cyrenejczyk, Ty nimozes  uniyś siebie.

Twoje nogi, rynce, głowa łodmawiajom  Ci w potrzebie.

Ciało mdleje  jakby martwe jes bezwładne, juz ustaje.

Jezu tak Cie skatowali ze sie samo serce kraje.

Ile razy upadołeś cłowiece w swoim zyciu, w swoim grzychu. Wtedy nojprościj było łopuścij rynce, poddaj sie i powiedziej- To juz koniec. Było ci tak źle ze nimiołeś siły wstaj i iś dalij. Nie rezygnuj. Wyciągnij rynke i chwyć sie Jezusa. Un zowdy jes koło ciebie. Zowdy ceko na tom kwile, kiedy powiys – Jezu, nie dom rady ,Ty sie tym zajmij. Proś Jezusa o siłe do wytrwanio w dobrym. Codziyj dziynkuj Mu za wsytkie łaski którymi cie łobdarzo. Za ludzi dobrej woli, ktoryk stawio na twoij drodze. Zyj blisko Jezusa a twoje zyci stanie sie znośniyjse.

Stacja VIII

Jezus pociesza płaczące niewiasty.

Wielgi lankor ucyniły,  żałowały Matki Jego.

Kie widziały krwawom postać,  Zbawiciela kochanego.

A un jesce ik pociesoł, litościwie patrzył z bolym.

By do kojca pełnij wole, ponad  śmierciom łostaj  Krolym.

`

Niewiasty widziały skatowanego Jezusa. Zapłakały. I płakały tym bardziyj im blizyj była Golgota. Jezus im powiedzioł – ,,Nie płaczcie nade Mną, lecz nad synami swoimi”.W tyk słowak kryła sie przestroga Jezusa dlo rodzicow. Trzeba zapłakać nad sobom i swoimi grzychami. Jezus był bez skazy a my? A nase dzieci?

Jak ik ucymy? Jakim my som przykładym dlo swoik pociech?

Proś Jezusa o łaske prowdziwego zolu za grzychy i siłe do własnej przemiany.                          

Stacja IX

Jezus upada po raz trzeci pod ciężarem krzyża

-Wszyscy stali sie wrogami i żołnierze i lud cały,

Do Golgoty niedaleko, nale nogi juz ustały.

Zaś upados Jezu Chryste pod ciynzkościom  nyndzy świata,

Jak Baranek sie łoddajes w rynce łokrutnego kata.

O Panie  – ilez cierpiynio za nase grzychy, za nase złe wybory. Cierpiyni za nase nałogi w ktoryk trwomy uparcie i nie kcymy, abo nimomy siły sie z nik uwolnij.

Łozpusta, pijajstwo, narkomania. Nimomy casu na pokute, na modlitwe na przemyślyni swojigo postympowanio. Zyci w biegu za wygodami i bogactwym. Gdziez podzioła sie wiara w drugigo cłeka?

Proś Jezusa o nowom wiare w bliźnigo, ło siłe pokonanio swoik nałogow. Ło przemiane serca i myśli.

Stacja X

Odarcie Jezusa z szat

Łodarty z łodziynio i ludzkij godności,

Stois Jezu umyncony w swej  Boskij nagości.

Całe ciało zakrwawione jakby w sukni nowej,

Purpurowe łod krwi świyntej, śmierć przyjąć gotowe.

Ludzki ciało to świątynia Ducha Bozego dlo kozdego z nos. Żołnierze  pozbyli Jezusa godności, zniewozyli Jego świyntoś. Po ludzku – zabrali mu wsytko co mogli zabraj.Nieroz w świecie sławy i kariery nima wstydu nagości. To jes coroz bardziyj normalne, codzienne.  Ludzie progujom przykuć uwage innyk swoim wyglondym, casym nawet  nagościom ciała. Proś Jezusa o łaske szacunku do swojigo ciała i  innyk ludzi. Proś o łaske codziynnego zycio w godności ludzkij z cystym sercym i dusom.

Stacja XI

Jezus do krzyża przybity

Całom droge na Golgote, niesłeś Jezu nase winy.

Ciynzki krzyz z grzychami świata, Zbawicielu nas jedyny.

Teroz krzyz na ziymi kładom, a na nim ciało łomdlałe.

Łostre gwoździe przebijajom, rynce i nogi zbolałe.

My codziynnie przybijomy do krzyza innyk ludzi swoimi słowami.To nie musom byś gwoździe, słowa  tez raniom  boleśnie. Jezus udźwignął nase grzychy bo jes Bogiym, nale my pod  grzychami słow upadomy coroz nizyj. Raniymy sie niepotrzebnie i zabijomy w sobie Jezusa, ktory jest samom miłościom. Proś Boga ło łaske pokoju w sercu ktoro pomogo zyć w zgodzie z innymi. Ło łaske cystości w myślak, słowak i w tym co robimy kozdego dnia. Niek Cie łogarnie swoim Bozym błogosławiyjstwym.

Stacja XII

Jezus na krzyżu umiera

I umiyro Bog na krzyzu,

świynto krew po drzewie płynie.

Jesce roz wzdycho do Łojca,

w łostatnij zycio godzinie.

,,Wyboc Łojce moim katom,

Twoja wola niek sie stanie.

Eli lama sabachtani”w Twoje rynce Ducha daje.

W momyncie kiedy Jezus umar, śmierć została pokonano. Wtedy cało ludzkoś narodziła sie na nowo. W tym przebitym sercu, mieściły sie wsytkie bole i niegodziwości świata. Jezus do kojca  nos umiłowoł.

To jes właśnie miłoś. Proś Boga coby naucył cie miłowaj innyk tak jak un nos umiłowoł, kie łodawoł swoje zyci na drzewie krzyza. Proś o łaske miłości bezinteresownej, wolnej łod zazdrości i egoizmu.

Stacja XIII

Pan Jezus z krzyża zdjęty

Ukochano Matka Bosko, biere ciało Syna Swego.

Z wielgim udryncynim serca tuli Boga Wszechmocnego.

Jego martwe, zimne rynce, nogi przebite gwoździami.

Matko ludzi wsego świata, zaowdy wstawioj sie za nami.

Taki widok- widok skatowanego dziecka dlo kozdej matki jes wielgim bolym serca.

Maryja ze łzami patrzyła jak zdejmujom ciało Jezusa z krzyza. Nale nie wołała z wyrzutami do Boga. Stoła w pokorze i cały bol kryła w sercu. Ufała Bogu w kozdej sekundzie swoigo zycio, chłoć nie wsytko było łatwe do przyjyncio. Proś Boga by doł ci takom pokore jakom miała Maryja. Byś umioł dziynkowaj za wsytko co cie spotyko w zyciu, bo to jes plan Boga, który dlo kozdego z nos przygotowoł som.

Stacja XIV

Złożenie ciała Pana Jezusa do grobu

Twoje Świynte Boze ciało, w grobowcu złozyli.

Dobrzy ludzie go zabrali, w płotno zawinyli.

Namaścili wonnościami z wiarom pochłowali,

a u wejścia wielgi kamiyń zatocyj kozali.

Wsytko mo swoj koniec na ziymi. Nasa młodoś, uroda i bogactwo. Jedno co zostaje to miłoś, miłoś ktoro trwo wiecnie. Jezus po trzek dniak zmartwychwstoł, pokonoł śmierć. Ino Bog tak moze. Na ziymi zakojcył swoje zyci nale po Zmartwychwstaniu nie przestoł nos miłowaj.

Jego  pusty grob to nowe zyci dlo nos. To łotwarte wrota do ktoryk my  powinni iś. Wrota łotwarte do zycio wiecnego. Proś Boga ło łaske wytrwanio w nadzieji. Nadzieji  ktoro prowadzi do zbawiynio w Jezusie Chrystusie.

Zakończenie

Panie Jezu z pokorom dziynkuje za tom lekcje miłości. Pragne iś za Tobom codziynnie naśladując Twojom droge.W Twoij mynce mieści sie wsytko co prowadzi do zbawiynio.Pokój, miłosierdzie, pokora, nadzieja, łodwaga,  troska i cierpliwoś. Panie, kce sie tego ucyj łod Ciebie bo Tyś  jedynom drogom , prowdom i zycim. Amyn.